Segmentacja rynku finansowego

Ażeby w ogóle móc w odpowiedni sposób wymienić i scharakteryzować segmenty na jakie możemy podzielić rynek finansowy, koniecznie trzeba uzmysłowić sobie, czym w ogóle jest to pojęcie. Bardzo często jest ono wykorzystywane do określania bardzo wielu różnych rzeczy. Najprościej możemy go zdefiniować jako takie miejsce, gdzie obraca się aktywami i gotówką w celach zarobkowych lub spekulacyjnych. W związku z tym cel wejścia na rynek finansowy jest jasny i oczywisty. Jednak pojęcie rynku finansowego jest niesamowicie szerokie i zawiera bardzo wiele działów, czy też kategorii, które są zawsze niezwykle istotne przy analizie funkcjonowania całego systemu.

Możemy wymienić następujące segmenty rynku finansowego:

  • Rynek pieniężny– zawiera w sobie właściwie wszystkie pieniądze zgromadzone w danym kraju, decyduje o płynności finansowej. Obiegiem pieniądza i nadzorem nad rynkiem pieniężnym zajmuje się Narodowy Bank Polski. To ta instytucja kontroloje stan pieniądza i emituje banknoty. Ilość pieniędzy na rynku wyznaczana jest poprzez liczbę zawieranych transakcji, a także ilość wypłat. Na tym rynku zdecydowanie największą przewagę mają transakcje krótkoterminowe, najczęściej dotyczące dużych sum pieniężnych. Dlatego też za zwyczaj największymi podmiotami mającymi wpływ na ten rynek są duzi gracze, tacy jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy parabanki. Rynek ten dodatkowo możemy podzielić na rynek międzybankowych depozytów i lokat oraz papierów wartościowych o charakterze zbywalnym.

  • Rynek kredytowy- podstawowym narzędziem jest tutaj kredyt bądź pożyczka dla osób, które nie posiadają własnych funduszy bądź własnego kapitału. Jest ściśle powiązany z rynkiem kapitałowym i pieniężnym.

  • Rynek walutowy– tutaj kształtuje się kurs walut mający odzwierciedlać zależność cenową pomiędzy dwoma walutami. Na tym rynku działają głównie inwestorzy, których nadrzednym celem są spekulacje walutowe, firmy działające w branży import- eksport i banki centralne (ich zadaniem jest wykupywanie lub sprzedawanie waluty w celu utrzymania jej odpowiedniej wartości- interwencje).

  • Rynek kapitałowy– tutaj dominują przedsięwzięcia długoterminowe, a więc obligacje, akcje i inwestycje. Termin zapadalności instrumentu finansowego oznaczony jest tutaj na rok czasu, co jest jedną z podstawowych różnic, która odziela ten segment rynku od rynku pieniężnego. Podstawą są tutaj papiery wartościowe, a więc takie, które mogą stanowić potwierdzenie posiadania określonego majątku. Inwestycja w papiery wartościowe w tym segmencie rynku zawsze ma w sobie wpisany element ryzyka. Instytucją, która sprawuje pieczę i kontrolę nad tym rynkiem jest w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego.

Bardzo często trudno jednoznacznie określić, gdzie kończy się jeden segment, a zaczyna kolejny. Często rynki na siebie zachodzą, przenikają się, a razem zawsze stanowią pewną kompletną całość. Zazębianie się tych elementów i ich sprawne funkcjonowanie sprawia, że rynek finansowy może funkcjonować poprawnie i efektywnie.